Show search form Show navigation

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Huidstudio de Griffioen en een cliënt waarop Huidstudio de Griffioen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

 1. De schoonheidsspecialistes van Huidstudio de Griffioen zullen de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. De schoonheidsspecialistes van Huidstudio de Griffioen zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Afspraken

 1. Verhindering voor een afspraak graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Huidstudio de Griffioen melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Huidstudio de Griffioen het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.

4. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart.
 3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 5. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling

 1. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% of 6% BTW.
 2. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

6. Aansprakelijkheid

 1. Huidstudio de Griffioen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Huidstudio de Griffioen is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Huidstudio de Griffioen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan Huidstudio de Griffioen,

8. Garantie

 1. Garantie vervalt als:
 • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Specialisatie

 1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
 2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de schoonheidsspecialiste van Huidstudio de Griffioen.
 3. De schoonheidsspecialiste van Huidstudio de Griffioen zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Huidstudio de Griffioen is niet verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Waar bent u naar opzoek?

Zoek bijvoorbeeld naar een behandeling, recept, blogbericht of product.